ODKRIVANJE IN SPODBUJANJE NADARJENIH UČENCEV NA

OSNOVNI ŠOLI CENTER

Koncept odkrivanja in spodbujanja nadarjenih otrok teži k temu, da pedagoški delavci skupaj s starši odkrijemo različna področja nadarjenosti naših učencev in ta področja s primernimi spodbudami razvijamo. Koncept poskuša zajeti vsa področja otrokovega razvoja:

 • SPLOŠNO-INTELEKTUALNO
 • UČNO
 • USTVARJALNO
 • VODITELJSKO
 • UMETNIŠKO (GLASBENO, LIKOVNO, LITERARNO, DRAMSKO)
 • TELESNO-GIBALNO
 • TEHNIČNO

Namen programa je nadarjenim učencem zagotoviti:

 • odkrivanje njihovih močnih področij (razgovori z otroci, starši, ocenjevalna lestvica učiteljev, testiranje intelektualnih sposobnosti in besedne ustvarjalnosti)
 • zanimive, izzivalne intelektualne in umetniške dejavnosti,
 • hitrejše in bolj poglobljeno predelovanje učnega načrta,
 • pristop, ki zahteva več razmišljanja, logičnega sklepanja in kompleksnega mišljenja,
 • motivacijo za tekmovanja,
 • spoznavanje samega sebe, svojih močnih področij, preverjanje in potrjevanje lastnega talenta in sposobnosti,
 • spodbujanje samostojnosti, odgovornosti in samoiniciativnosti,
 • razvijanje besednega izražanja, kreativnosti,
 • razvijanje splošne razgledanosti,
 • razvijanje spretnosti pojasnjevanja, utemeljevanja idej in stališč,
 • razvijanje motoričnih spretnosti in veščin,
 • razvijanje logičnega mišljenja in sklepanja,
 • razvijanje prostorskega in zgodovinskega sklepanja in razmišljanja,
 • bolj poglobljeno in raznoliko raziskovanje in kreativno reševanje problemov,
 • spodbujanje k uporabi sodobne komunikacijske tehnologije.
 • celosten razvoj otroka s poudarkom na razvoju pozitivnih čustev, izkušenj in doživetij

Odkrivanje nadarjenosti

Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju (glasbenem, tehničnem, gledališkem, likovnem) in kateri poleg rednega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Vsako šolsko leto izvedemo vse tri postopke odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci:

 1. EVIDENTIRANJE – konec šolskega leta (učiteljski zbor)

Sestavi se evidence vseh učencev 3. in naslednjih razredov, ki bi lahko bili nadarjeni. Kot kriterij se upoštevajo učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji ter mnenje svetovalne službe. V skupino evidentiranih učencev so izbrani vsi učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od kriterijev.

 1. IDENTIFIKACIJA – februar (učitelji, ki poučujejo v razredu, psiholog iz Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto)

Na podlagi pisnih soglasij staršev so učenci testirani s testom ustvarjalnosti, testom inteligentnosti (februar), učitelji pa jih ocenijo s posebno lestvico za ugotavljanje nadarjenosti (julij in januar). Če učenec vsaj na enem izmed testov dosega nadpovprečen rezultat (se uvrsti med 10 % najboljših učencev), je spoznan kot nadarjen učenec.

 • INDIVIDUALNI RAZGOVORI S STARŠI EVIDENTIRANIH IN TESTIRANIH OTROK – april ali maj
 • SOGLASJA STARŠEV IDENTIFICIRANIH OTROK ZA PRIPRAVO IP – april ali maj (šolska svetovalna delavka Nina Kovač)
 1. INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM

Ko je učenec spoznan za nadarjenega, učiteljski zbor za vsakega nadarjenega učenca pripravi individualiziran program, v katerem se opredelijo njegova močna področja in predlagajo dejavnosti s katerimi bi te potenciale lahko razvijal. Pred tem pridobimo mnenje učenca in staršev, ki prav tako sodelujejo pri sestavi INDEP. Poleg prilagoditev pri posameznih predmetih imajo učenci možnost svoje talente na različnih področjih razvijati tudi v okviru dni dejavnosti (naravoslovni, tehniški, kulturni dnevi), s projektnim delom, sodelovanjem v natečajih  in z dodatnimi aktivnostmi.

Ponudba programov, ki jih šola razvija za delo z nadarjenimi učenci za posamezna področja

Skozi vse šolsko leto učence v okviru dodatnega pouka oziroma pod mentorstvom posameznih učiteljev pripravljamo na tekmovanja iz različnih področjih.

Učence vključujemo  v različne projekte:

Otroški parlament

Slovenska mreža zdravih šol

Humanitarne akcije

Ekološke akcije

Obeležitev svetovnih dni (dan živali, dan vode, dan zemlje, dan mokrišč, dan hrane, dan boja proti revščini …)

Svoje sposobnosti razvijamo in predstavimo tudi na šolskih prireditvah(ob dnevu osvoboditve, kulturni živ-žav, zaključna prireditev z valeto)

ter v okviru načrtovanih delavnic (sprotna ponudba).

Za nadarjene učence od 4.-6. razreda bomo ob koncu šolskega leta izvedli dan v naravi. V okviru posameznih delavnic se bodo lahko preizkusili na različnih področjih, namen pa je medsebojno spoznavanje in druženje nadarjenih otrok ter poglabljanje ter širitev njihovih interesov, spretnosti in talentov.

Glede na aktualno ponudbo in možnosti bomo aktivnosti na tem področju dopolnili z dodatnimi dejavnostmi.

Veselimo pa se tudi vaših pobud!

koordinatorka

Nina Kovač

Related Images:

(Skupno 270 obiskov, današnjih obiskov 1)