CILJI:

 • Vzpostavljamo oz. izboljšujemo bralno pismenost.
 • Učenec izboljšuje in preverja svoje bralne zmožnosti.
 • Opravljena bralna značka je potrditev učenčevega samostojnega dela in je pomoč pri oblikovanju notranje motivacije za nadaljnje delo.
 • Učenec je odgovoren za lasten napredek.
 • Z  bralno značko lahko razvijamo književne sposobnosti (predvsem razumevanje in vrednotenje) in bralno kulturo ter uresničujemo širše vzgojne cilje.
 • Bralna značka budi smisel za poglobljeno, kritično branje sodobnih domačih in svetovnih literarnih del, razvija zmožnost vrednotenja knjige in omogoča osebnostno rast ter oblikovanje estetskih in etičnih čustev, tudi ljubezni do domovine.
 • Ob branju se učenci navajajo ustvarjati lastna  spominska pomagala (npr. miselni vzorec), ki jih lahko uporabijo pri pripravi na pogovor o prebranem delu.
 • Bralna značka je ena od aktivnosti, v katero se vključijo tudi učenci, ki jim je pouk premajhen izziv oz. radi delajo samostojno.

 BZ je pomembna motivacijska struktura, katere namen je razvijanje književne kulture, a je lahko uspešna le ob podpori ustreznih metod, oblik in načinov dela v šoli in doma.

PRIJAVA

K bralni znački se lahko prijavi vsak učenec. Prijava je prostovoljna. Učenec se prijavi pri svojem učitelju/-ici slovenščine. Učenec, ki se je že prijavil, se lahko tudi odjavi.

ČASOVNA OPREDELITEV

Bralna značka poteka med šolskim letom, od 17. septembra in 2. aprila. Učenci so obveščeni o razporedu ur, namenjenih pogovorom o prebranih knjigah. S svojim izpraševalcem se lahko dogovorijo za drug dan in/ali uro pogovorov o prebranih knjigah.

Učenec, ki do določenega datuma iz opravičljivih razlogov (npr. daljša odsotnost od pouka zaradi bolezni) ne more dokončati že začete bralne značke, lahko v dogovoru z učiteljem izpraševalcem izjemoma dokonča razgovore kasneje. Učenec oz. njegovi starši podajo pisno prošnjo, v kateri navedejo razlog za prekinitev oz. nedokončanje pogovorov. O upravičenosti razlogov odloči učitelj izpraševalec. Njegova odločitev je dokončna.

Podelitev priznanj je po 2. aprilu tekočega šolskega leta.

PRIPRAVA IN VODENJE BRALNE ZNAČKE

 Seznam knjig

 Vodja bralne značke in šolska knjižničarka v skladu s strokovnimi priporočili pripravita predlog seznama knjig za branje. Knjige s seznama so dostopne v šolski knjižnici. Seznam je pripravljen do 17. septembra. Objavljen je na šolski spletni strani, obešen je v šolski knjižnici in v učilnicah. Učenci lahko izberejo tudi druge knjige, primerne svoji starosti in zmožnosti razumevanja prebranega. Pri izbiri se posvetujejo s šolsko knjižničarko, strokovnimi delavci javne knjižnice in/ali učiteljem/-ico slovenščine.

 Število prebranih knjig po razredih

Učenci berejo prozo in poezijo. Učenci poznajo prozna dela in se naučijo deklamirati pesmi.

RAZRED               ŠTEVILO PREBRANIH KNJIG        ŠTEVILO DEKLAMACIJ

 1.                                                3                                                      3
 2.                                                3                                                      3
 3.                                                3                                                      3
 4.                                                3                                                      3
 5.                                                3                                                      3
 6.                                                4                                                      3
 7.                                                4                                                      3
 8.                                                5                                                      3
 9.                                                5                                                      3

Pogovore o prebranih knjigah vodi učitelj/-ica, ki učenca poučuje slovenščino, oz. šolska knjižničarka. Vsi pogovori morajo biti opravljeni pri istem izpraševalcu. O izpraševalcu je učenec obveščen ob začetku bralne značke .Pogovori o prebranih knjigah

Ob zaključku pogovora izpraševalec zapiše avtorja in naslov prebranega dela in naučene pesmi v Dnevnik bralne značke, ki spremlja učenca skozi celotno osnovno šolo.

Pri pogovorih izpraševalec preverja poznavanje prebranega na različnih taksonomskih ravneh, od poznavanja, razumevanja, uporabe, analize, sinteze do vrednotenja. Učenca se povpraša o zgodbi, literarnih osebah, dogajalnem kraju in času, sprožilnih momentih, vzročnih povezavah, o pripovedni perspektivi, pripovedovalcu, zunanji zgradbi pripovedi, žanru, interpretira ilustracije ipd. Učenec predstavi svoje doživljanje ob prebranem delu, vrednoti delo in ga primerja z drugimi.

Izpraševalec vodi pogovor v skladu z učenčevim znanjem in zmožnostmi tako, da ohranja oz. oblikuje motivacijo za branje. S pomočjo pogovora presodi, ali je učenčevo poznavanje izbranega dela ustrezno ali ne. Če učitelj oceni, da ni, svetuje učencu, da delo ponovno prebere, obnovi ali pa izbere drugo delo. Učenec ali starši lahko od učitelja izpraševalca pisno ali ustno zahtevajo obrazložitev odločitve. V sporih je dokončna odločitev naloga vodje bralne značke na šoli.

Učenec se nauči deklamirati tri pesmi, primerne svoji starosti in zmožnosti razumevanja poezije. Učenec zna utemeljiti svoj izbor pesmi.

Uspeh na bralni znački ne vpliva na oceno pri pouku ali obratno.

DOLŽNOSTI VODJE BRALNE ZNAČKE NA ŠOLI

Vodja bralne značke vodi poimensko evidenco učencev, ki so opravili bralno značko, pripravi priznanja, organizira podelitev priznanj ter srečanje z literarnim ustvarjalcem. Prireditev je organizirana po koncu spraševanja, torej po 2. aprilu. Učence, ki so vsa leta sodelovali pri bralni znački, pospremi na posebno prireditev za t.i. zlate bralce. Pri tem sodeluje z DPM – bralna značka, na šoli pa z učiteljicami slovenščine, šolsko knjižničarko in z vodstvom šole.

Kadar učenec ali starši zahtevajo obrazložitev izpraševalčeve odločitve in se z obrazložitvijo ne strinjajo, je dokončna odločitev naloga vodje bralne značke na šoli. Prav tako odloča tudi ob morebitnih administrativnih napakah, ki lahko vplivajo na osvojitev priznanja.

NAGRADE

Učenci, ki so opravili bralno značko, so povabljeni na prireditev, katere glavni del je srečanje z literatom, ilustratorjem … Na prireditvi dobi učenec priznanjeza sodelovanje na bralni znački.

Učenci, ki so vsa leta opravili bralno značko, dobijo še posebno priznanje in se udeležijo tudi prireditve za t.i. zlate bralce.

Vsa nesoglasja ob vodenju evidence o prebranih knjigah oz. evidence o opravljeni bralni znački, kar lahko vpliva na osvojitev priznanja, urejata učenec in učitelj izpraševalec in/ali vodja bralne značke na šoli. Odločitev vodje bralne značke je dokončna.

PRAVILNIK je internega značaja.

Novo mesto, junij 2012                                                   Aktiv učiteljic slovenščine

(Skupno 15 obiskov, današnjih obiskov 1)